Komunela d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu istih sukladno pravu Republike Hrvatske i Europske unije, a posebice sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatakate općim uvjetima zaštite osobnih podataka temeljenih na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnicima ovih web stranica pružamo informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija. Poveznica do ove Izjave o zaštiti osobnih podataka / zaštiti privatnosti dostupna je na naslovnici i stranici koja sadrži sve dokumente i poveznice ove tvrtke.

Osobni podaci korisnika

U uvjetima zaštite osobnih podataka pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Za pristup sadržajima ovih web stranica nije potrebna registracija korisnika niti se korisnik za pristup sadržajima treba prijavljivati na web stranicu, stoga se  web stranice mogu koristiti i bez otkrivanja identiteta korisnika.

Cilj je ove Izjave upoznati korisnike web stranica, odnosno usluga Komunela d.o.o. s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Zaštita privatnosti u Komunela d.o.o. temelji se na osnovnim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Zahtjev korisnika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos, brisanje iili prigovor na obradu osobnih podataka možete preuzeti ovdje:

Zahtjevi Komunela d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno zakonskim propisima, tvrtka Komunela d.o.o. je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka na način da:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka (Društvo) na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Komunela d.o.o.
Adrijano Jurišević

Tribje 2,
52470 UMAG
Telefon: 052 743 – 297

E-mail: adrijano.jurisevic@komunela.hr

Prava korisnika

Pravo na povlačenje privole: 

Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo tu privolu povući, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Povlačenjem privole za ispitanika ne nastaju nikakve negativne posljedice, međutim, moguće je da, nakon povlačenja privole za obradu podataka koji su nužni za ostvarivanje nekog Vašeg prava ili korištenje usluge, više nećete biti u mogućnosti ostvarivati određeno pravo ili koristiti uslugu.

Pravo pristupa osobnim podacima:

Od voditelja obrade imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, koji se podaci obrađuju i u koju svrhu, vrijeme čuvanja podataka i sl.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”): 

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

– podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, 

– ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu, 

– ako uložite prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; 

– osobni podaci su nezakonito obrađeni; 

– osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade 

Pravo na brisanje podataka ne može se ispuniti u slučajevima kada je njihova obrada neophodna za: 

– ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; 

– poštivanje pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili države članice kojem podliježe voditelj ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; 

– arhiviranje u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; 

– postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

Pravo na ograničenje obrade podataka može se ispuniti u sljedećim slučajevima: 

– ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; 

– obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; 

– voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; 

– uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge;

Pravo na prenosivost podataka 

Pravo na prigovor

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:

Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela

Povezano s pravima korisnika, sve svoje zahtjeve možete nam uputiti putem naših obrasca:

Zahtjevi Komunela d.o.o.

Postupak u slučaju neovlaštenog pristupa osobnim podacima

U slučaju sigurnosnog upada koji bi dopustio neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika, vlasnik web stranica će sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) sve korisnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za nadzor primjene ove Uredbe obavijestiti o neovlaštenom upadu u zakonskom roku od 72 sata.

Izmjene uvjeta zaštite osobnih podataka

Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na podatke prikupljene na ovoj web stranici a ne na osobne podatke prikupljene izvan nje, u svrhu korištenja pojedinih usluga (npr. povlaštene parkirne karte, parking bon i sl.).

Tvrtka Komunela d.o.o. zadržava pravo izmjene uvjeta zaštite privatnosti bez prethodne najave. Izmjene će biti objavljene na istoj web stranici.